Neneuhcāyōtl:Tlahtōlcueptli (yucatēcatlahtōlli)

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtl:Tlahtōlcueptli (yucatēcatlahtōlli)

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Tlahtōlcueptli (yucatēcatlahtōlli)"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 200 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 2757.

(200 achtopa) (niman 200)

'

-

A

A niman

A niman

(200 achtopa) (niman 200)