nāhuatlahtōlli

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Nāhuatlahtōlli)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Nāhuatlahtōlli


nāhuatlahtōlli

Yeltic

cēuhcāyōtl: nāhuatlahtōlli; miēcāyōtl: nāhuatlahtōlmeh

Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

Tlahtolpehualli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

nauatlajtoli, nahuatlahtolli

Neneuhqueh tlahtolmeh

Tetzonhuiliztli

Tlahtōlcueptli

Nezcayōtiliztli [2]

Nō xiquitta

Neneuhcāyōtl:Nāhuatlahtōlli

Tlahtōlcaquiliztilōni


Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Nāhuatlahtōlli ītechcopa.