Neneuhcāyōtl:User nah-4

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli

Inìn motekiuhtiàni tlâtowa in nāhuatl kâxa kèn sè chànë.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "User nah-4"

In tetoquiltin 2 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 2.