Neneuhcāyōtl:Tlahtōlcueptli (Huāxyacac nāhuatlahtōlli)

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtl:Tlahtōlcueptli (Huāxyacac nāhuatlahtōlli)

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Tlahtōlcueptli (Huāxyacac nāhuatlahtōlli)"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 33 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 33.