Neneuhcāyōtl:Tlahtōlcueptli (Huāxyacac nāhuatlahtōlli)

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtl:Tlahtōlcueptli (Huāxyacac nāhuatlahtōlli)

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Tlahtōlcueptli (Huāxyacac nāhuatlahtōlli)"

In tetoquiltin 33 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 33.