This is my home

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nawatlahtolli

This is my home; Miac ::

  • === Tlatlaliliztli ===

Tlatocaxtiliztli

[1]

Nehneuhqui tlahtolli

[[]], [[]]

Tlahtolcuepaliztli

Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli This is my home ītechcopa.