chicome

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli


Tlahco Nahuatlahtolli

chicome

Tlapōhualli

chicome

Nezcayotiliztli

  • [1] 7

Tlatlaliliztli

Yolotlahtolli

Nāhuatl chic + ōme

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

chikome, chicōme

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli


Toquiliztequitl


Huiquipedia
Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Chicōme ītechcopa.