chicome

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Tlahco Nahuatlahtolli

chicome

chicome

  • [1] 7

Tlatlaliliztli

Yolotlahtolli

Nāhuatl chic + ōme

chikome, chicōme

Neneuhqueh tlahtolmeh

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli


Toquiliztequitl


Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Chicōme ītechcopa.