chito

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Morelos nāhuatlahtōlli


chito

Yeltic

cēuhcāyōtl: chito cihuātic; miēcāyōtl: chitome

Nezcayotiliztli

Tlatlahtōliztli

Tlahtōlcueptli