elefante

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nahuatlahtolli

[1] Elefante

Tlatocaxtiliztli

Ce : elefante elefante-
Miac : elefantemeh -elefantehuan
1
Ce tomahuac yolcatl chanti ompa Africa huan Asia, motenehua noihqui elefante noz hueynacayeh, in xihuicuani ocachi hueyic huan cuauhtic ipan centlaticpac. Quipiya ome tlanomitl quitoznequi marfil, ce hueyic yacahtli, nahui mahtli ihuan ome huey nacaztli.

Yolotlahtolli

  • Ce caxtiltecatlahtolcopa, quitoa quemeh elefante.

Neneuhqueh tlahtolmeh

Tlahtolcuepaliztli

Toquiliztequitl


Caxtiltecatlahtolli

Tlatocaxtiliztli

1
elefante.

Toquiliztequitl