huēyimichin

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nāhuatlahtōlli


huēyimichin

Yeltic

cēuhcāyōtl: huēyimichin; miēcāyōtl:

Nezcayotiliztli

[1] Hueyimichin

Tlatlahtōliztli

Tlahtolpehualli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

hueyimichin

Tetzonhuiliztli

ocelomichin, chichimichin

Tlahtōlcueptli

Tlahtōlcaquiliztilōni