tzaponochtli

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli


Nahuatlahtolli

Tzaponochtli.

Tlatlaliliztli

IPA:

Yolotlahtolli

Ce nahuatlahtolli tlen nocenca quitocayotiah itech tzapotl ihuan nochtli.

Tlatocaxtiliztli

Ce : tzaponochtli tzaponoch-
Miac : tzaponochtli tzaponochhuan

Inin tlacualiztli inacayo chipahuac ihauh quipiya iyolo yayahuic, zan ipanpetlayo achi chichiltic. Queman xochiyohuia neci achi xoxoctic ihuan coztic, no achi chipahuac, teipan mopatlatiuh achi chichiltic. Tlahuel tzopelic inin tlacualiztli.

Miyac masehualmeh ipan centlaticpac, quitocah ipan inin millah zo zan inintlanempan campa ininchan. Quequin tlacameh quitocah zan cahcampahueli nopa motlatoquiah inin yehyectzin cuauhtlahquetl. Naman ipan nochi tlazquiztli quinamacah inin tlacualiztli tzaponochtli.

Nehneuhqui tlahtolli

Tlalli
Oncah cequinoc tlahtolli tlen ipan Huasteca nahuatlahtoltica motocayotia chacha, nocenca quitequihuiah inin nahuamacehualmeh tlen itztoqueh ompa Tantoyuca, Chicontepec, Álamo, Huexotlah, Xaltozan, Xochiatipan, Atlapechco, Tamazunchale ihuan Xilitlan.

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli


Toquiliztequitl