xōchihcualli

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Nahuatlahtolli

xōchihcualli

Tlatocaxtiliztli

Ce :: xōchihcualli; Miac ::

Nezcayotiliztli

[1] Xōchihcualli
  • [1]

Tlatlaliliztli

/ ʃoː.tʃi.ˈkwal.li /

Yolotlahtolli

Nāhuatl xochitl huan cualli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

xochikuali, xochihcualli, xochicualli

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

xochitl, cualli

Tlahtolcuepaliztli

Nezcayōtiliztli [1]

Mah noxikitta

Toquiliztequitl


Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Xōchihcualli ītechcopa.