പക്ഷി

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Malayalamtlahtōlli


  • Tlatenquixtiliztli: AFI/ pakʂi /; miēcāyōtl: / pakʂikaɭ /
  • Latintlahcuiloltin: pakṣi. miēcāyōtl: pakṣikaḷ
  • Tlahtolpehualli:

Yeltic

പക്ഷി, miēcāyōtl: പക്ഷികള്

  1. tototl
  • Machiotl:: പക്ഷികള് പറക്കുന്നു (Pakṣikaḷ paṟakkunnu) → 'Totomeh patlanimeh'

Tlahtōlcueptli