xōchitl

Īhuīcpa Huiquitlahtōl, in yōllōxoxouhqui tlahtōltecpantiliztli


Nahuatlahtolli

xōchitl

Tlatocaxtiliztli

Ce :: xōchitl; Miac :

xōchitl

Nezcayotiliztli

  • [1]

Tlatlaliliztli

xōchitl,

Yolotlahtolli

Occēquintin nāhuatlahtōlmeh

Nehneuhqui tlahtolli

Tetzonhuiliztli

Tlahtolcuepaliztli

Toquiliztequitl

Huiquipedia
Huiquipedia
Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli,
quipiya cē tlahcuilōlli Xōchitl ītechcopa.